نشست کانون ادبی زمستان

نشست کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
عصرانه

عصرانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
بیست و ششمین نشست تخصصی کارگاهی

بیست و ششمین نشست تخصصی کارگاهی

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
انجمن غزل

انجمن غزل

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
نشست بیست و چهارم کانون ادبی تهران

نشست بیست و چهارم کانون ادبی تهران

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
سلسله نشست های هفتگی کانون ادبیات آهنگین

سلسله نشست های هفتگی کانون ادبیات آهنگین

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
سیزدهمین نشست کانون ادبی پژواک

سیزدهمین نشست کانون ادبی پژواک

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
سی و دومین نشست تخصصی شعر گیومه

سی و دومین نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
نشست انجمن ادبی دانه های در

نشست انجمن ادبی دانه های در

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
جلسه نقد شعر

جلسه نقد شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
سطرهای منظوم

سطرهای منظوم

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
دهمین نشست تخصصی دورخیز

دهمین نشست تخصصی دورخیز

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین