خویشتن

خویشتن

نشر فصل پنجم ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
زیبای بی چون و چرا

زیبای بی چون و چرا

نشر فصل پنجم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
با تو قصیده

با تو قصیده

نشر فصل پنجم ۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ اندوه

تاریخ اندوه

نشر فصل پنجم ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
احتمالا آرامم

احتمالا آرامم

نشر فصل پنجم ۸۰۰,۰۰۰ ریال
تابوت های شکسته

تابوت های شکسته

نشر فصل پنجم ۷۰۰,۰۰۰ ریال
دستم باز بود دلم کبوتر

دستم باز بود دلم کبوتر

نشر فصل پنجم ۷۰۰,۰۰۰ ریال
من یک تک پا بمیرم و بگردم

من یک تک پا بمیرم و بگردم

نشر فصل پنجم ۶۰۰,۰۰۰ ریال
پوستم آواری ست که بر من فروریخته

پوستم آواری ست که بر من فروریخته

نشر فصل پنجم ۸۰۰,۰۰۰ ریال
رونمایی در شومینه

رونمایی در شومینه

نشر فصل پنجم ۷۰۰,۰۰۰ ریال
اگر و فقط اگرم بودی

اگر و فقط اگرم بودی

نشر فصل پنجم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
زیارتنامه ی اهل عبور

زیارتنامه ی اهل عبور

نشر فصل پنجم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
صدای ماه او

صدای ماه او

نشر فصل پنجم ۸۰۰,۰۰۰ ریال
خواب پرنده

خواب پرنده

نشر فصل پنجم ۹۰۰,۰۰۰ ریال
خط به خط چین دامنت شعر است

خط به خط چین دامنت شعر است

نشر فصل پنجم ۷۰۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین