همیشه جای کسی در کنار من خالیست

همیشه جای کسی در کنار من خالیست

نشر مایا ۱۲۰,۰۰۰ ریال
نبض تو او را می زند

نبض تو او را می زند

نشر مایا ۱۰۰,۰۰۰ ریال
شبیه عکس شده بودیم

شبیه عکس شده بودیم

نشر مایا ۱۵۰,۰۰۰ ریال
دیوانگی موزون

دیوانگی موزون

نشر مایا ۱۱۰,۰۰۰ ریال
به تمام زبانه های رمانتیک

به تمام زبانه های رمانتیک

نشر مایا ۱۴۰,۰۰۰ ریال
یک صندلی بیهودگی

یک صندلی بیهودگی

نشر مایا ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مؤنث - چاپ دوم

مؤنث - چاپ دوم

نشر نزدیک‌تر ۱۸۰,۰۰۰ ریال
جمعه‌کُشی

جمعه‌کُشی

نشر نزدیک‌تر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
معین

معین

نشر نزدیک‌تر ۳۰۰,۰۰۰ ریال
قصه های بهرنگ

قصه های بهرنگ

نشر نگاه ۵۰۰,۰۰۰ ریال
از نو غزل

از نو غزل

نشر سوره مهر ۱۶۰,۰۰۰ ریال
آدمکش ها

آدمکش ها

نشر نیماژ ۱۰۰,۰۰۰ ریال
زبان شعر امروز

زبان شعر امروز

نشر نگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پدرکشی

پدرکشی

نشر چشمه ۱۸۰,۰۰۰ ریال
پیشامد

پیشامد

نشر نیماژ ۱۸۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین