این همه سنگ

این همه سنگ

نشر هزاره ققنوس ۱۸۰,۰۰۰ ریال
حقیقت و قدرت

حقیقت و قدرت

نشر نی ۳۶۰,۰۰۰ ریال
سیاست و زیبایی شناسی

سیاست و زیبایی شناسی

نشر نی ۲۴۰,۰۰۰ ریال
چگونه لاکان بخوانیم

چگونه لاکان بخوانیم

نشر نی ۳۲۰,۰۰۰ ریال
از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک

از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک

نشر نی ۴۰۰,۰۰۰ ریال
شهر ما

شهر ما

نشر نی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
عقلانیت و آزادی

عقلانیت و آزادی

نشر نی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
سرگذشت سوررئالیسم

سرگذشت سوررئالیسم

نشر نی ۵۰۰,۰۰۰ ریال
هویت ایرانی، از دوران باستان تا پایان پهلوی

هویت ایرانی، از دوران باستان تا پایان پهلوی

نشر نی ۴۲۰,۰۰۰ ریال
مردی به نام اوه (نشر نسل نواندیش)

مردی به نام اوه (نشر نسل نواندیش)

نشر نسل نو اندیش ۴۵۹,۰۰۰ ریال
دختری که ماه را نوشید

دختری که ماه را نوشید

نشر پرتقال ۵۹۰,۰۰۰ ریال
پس از آنکه رفتی

پس از آنکه رفتی

نشر کوله پشتی ۵۸۵,۰۰۰ ریال
آخرین نقاشی سارا دفس

آخرین نقاشی سارا دفس

نشر کوله پشتی ۴۵۰,۰۰۰ ریال
درک یک پایان

درک یک پایان

نشر نو ۴۳۰,۰۰۰ ریال
سیاره ویروس ها

سیاره ویروس ها

نشر نو ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین