ما تنها وقت ساعت ها را گرفتیم

ما تنها وقت ساعت ها را گرفتیم

نشر فصل پنجم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
به خانه ای برمیگردم که نبودم

به خانه ای برمیگردم که نبودم

نشر فصل پنجم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ دلتنگی

تاریخ دلتنگی

نشر ایجاز ۱۸۰,۰۰۰ ریال
آنجا که تو ایستاده ای

آنجا که تو ایستاده ای

نشر ایهام ۱۸۰,۰۰۰ ریال
خوشه های تمشک

خوشه های تمشک

نشر ایهام ۳۳۰,۰۰۰ ریال
به رنگ دانوب

به رنگ دانوب

نشر چشمه ۲۲۰,۰۰۰ ریال
تبرئه در باران ۲

تبرئه در باران ۲

نشر ایهام ۳۳۰,۰۰۰ ریال
به احترام بمب ها

به احترام بمب ها

نشر مایا ۱۰۰,۰۰۰ ریال
برای آرزو دیر است

برای آرزو دیر است

نشر مایا ۱۵۰,۰۰۰ ریال
قابیل برادرم

قابیل برادرم

نشر مایا ۷۰,۰۰۰ ریال
بختک و دو داستان دیگر

بختک و دو داستان دیگر

نشر مایا ۱۳۰,۰۰۰ ریال
بام طهرون

بام طهرون

نشر مایا ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تیر خلاص

تیر خلاص

نشر آثار برتر ۱۵۰,۰۰۰ ریال
من گریه کردم چون شما اشک را صدا زده بودید

من گریه کردم چون شما اشک را صدا زده بودید

نشر آثار برتر ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تهران سرطان بی تو بودن دارد

تهران سرطان بی تو بودن دارد

نشر فصل پنجم ۹۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین