این‌بار می‌خواهم نیلوفر زرد به سینه‌ام بزنم

این‌بار می‌خواهم نیلوفر زرد به سینه‌ام بزنم

نشر آثار برتر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
از آخر مجلس از آخر مجلس

از آخر مجلس از آخر مجلس

نشر شهرستان ادب ۱۳۰,۰۰۰ ریال
آویشن قشنگ نیست

آویشن قشنگ نیست

نشر ثالث ۱۸۵,۰۰۰ ریال
اخبار

اخبار

نشر ققنوس ۳۵۰,۰۰۰ ریال
چشم‌های زیر شلواری

چشم‌های زیر شلواری

نشر نزدیک‌تر ۳۰۰,۰۰۰ ریال
دلیل وسوسه من بودم

دلیل وسوسه من بودم

نشر نزدیک‌تر ۲۷۰,۰۰۰ ریال
برسد به دست باران

برسد به دست باران

نشر نزدیک‌تر ۲۳۰,۰۰۰ ریال
سکانس‌های دو مجهولی

سکانس‌های دو مجهولی

نشر نزدیک‌تر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
ضمائم

ضمائم

نشر نزدیک‌تر ۲۷۰,۰۰۰ ریال
در امتداد فاصله‌ها

در امتداد فاصله‌ها

نشر نزدیک‌تر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
نزدیک می‌شوم به کلامی که مُسری است

نزدیک می‌شوم به کلامی که مُسری است

نشر نزدیک‌تر ۴۰۰,۰۰۰ ریال
سرگذشت من

سرگذشت من

نشر نی ۸۰۰,۰۰۰ ریال
سرلوحه ها

سرلوحه ها

نشر سپیده باوران ۲۹۰,۰۰۰ ریال
واژه‌های بی‌وقفه

واژه‌های بی‌وقفه

نشر آثار برتر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
چهل برگ

چهل برگ

نشر شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین