میشل فوکو، دانش و قدرت

میشل فوکو، دانش و قدرت

نشر هرمس ۴۲۰,۰۰۰ ریال
اتاق شماره ۶

اتاق شماره ۶

نشر هرمس ۲۰۰,۰۰۰ ریال
رویای نیمه شب

رویای نیمه شب

نشر کتابستان ۵۵۰,۰۰۰ ریال
خون انار گردن پاییز است

خون انار گردن پاییز است

نشر نیستان ۲۶۵,۰۰۰ ریال
تشیع علوی و تشیع صفوی

تشیع علوی و تشیع صفوی

نشر سپیده باوران ۴۸۰,۰۰۰ ریال
زیباترین روح پرستنده امام سجاد

زیباترین روح پرستنده امام سجاد

نشر سپیده باوران ۱۲۰,۰۰۰ ریال
تعاملات هنرمندان و محیط زیست در پیوند هنر معاصر

تعاملات هنرمندان و محیط زیست در پیوند هنر معاصر

نشر هزاره ققنوس ۹۰۰,۰۰۰ ریال
این همه سنگ

این همه سنگ

نشر هزاره ققنوس ۱۸۰,۰۰۰ ریال
حقیقت و قدرت

حقیقت و قدرت

نشر نی ۳۶۰,۰۰۰ ریال
سیاست و زیبایی شناسی

سیاست و زیبایی شناسی

نشر نی ۲۴۰,۰۰۰ ریال
چگونه لاکان بخوانیم

چگونه لاکان بخوانیم

نشر نی ۳۲۰,۰۰۰ ریال
از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک

از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک

نشر نی ۴۰۰,۰۰۰ ریال
شهر ما

شهر ما

نشر نی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
عقلانیت و آزادی

عقلانیت و آزادی

نشر نی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
سرگذشت سوررئالیسم

سرگذشت سوررئالیسم

نشر نی ۵۰۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین