چهاردهمین نشست کانون ادبی پژواک

چهاردهمین نشست کانون ادبی پژواک

از ۱۳۹۵/۱۱/۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۸
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
شب سفر ادبی

شب سفر ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
رونمایی و امضای کتاب

رونمایی و امضای کتاب

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
نقد و بررسی مجموعه شعر

نقد و بررسی مجموعه شعر

از ۱۳۹۵/۱۱/۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۸
آموزش شیوه های داستان نویسی

آموزش شیوه های داستان نویسی

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
نقدوبررسی شعروترانه

نقدوبررسی شعروترانه

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
بزرگداشت مهدی اخوان ثالث

بزرگداشت مهدی اخوان ثالث

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
سرو چمان

سرو چمان

از ۱۳۹۵/۱۱/۴ تا ۱۳۹۵/۱۱/۴
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
شنبه های شعر قلم

شنبه های شعر قلم

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۵/۱۱/۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۱/۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین