شنبه های شعر قلم

شنبه های شعر قلم

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۵/۱۱/۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۱/۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
آفاق از چراغ صدای تو روشن است

آفاق از چراغ صدای تو روشن است

از ۱۳۹۵/۱۱/۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱
یادکرد ابوالحسن نجفی

یادکرد ابوالحسن نجفی

از ۱۳۹۵/۱۱/۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳
صد و بیستمین نشست ادبی

صد و بیستمین نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
سلسله جلسات نقد و بررسی شعر و ترانه

سلسله جلسات نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۱/۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲
قرار

قرار

از ۱۳۹۵/۱۱/۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱
شب شعر چارچامه

شب شعر چارچامه

از ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
جلسه سی و چهارم هوای شعر

جلسه سی و چهارم هوای شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
نقد و بررسی کتاب گیت دخانی

نقد و بررسی کتاب گیت دخانی

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
سی و دومین شب شاعر

سی و دومین شب شاعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
قندونک

قندونک

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین