دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۶/۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰
بررسی «ثبت داستان بيژن و منيژه بر روي يك جام مينايی قرن ششم هجری»

بررسی «ثبت داستان بيژن و منيژه بر روي يك جام مينايی قرن ششم هجری»

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
ترانه آواز

ترانه آواز

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
نَقلِ نُقل

نَقلِ نُقل

از ۱۳۹۶/۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰
شب شعر شاملو

شب شعر شاملو

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
شب شعر دانشجویی

شب شعر دانشجویی

از ۱۳۹۶/۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰
یکشنبه ها

یکشنبه ها

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۹/۱۷ تا ۱۳۹۶/۹/۱۷
جلسه ی رونمایی تازه های نشر آنیما

جلسه ی رونمایی تازه های نشر آنیما

از ۱۳۹۶/۹/۹ تا ۱۳۹۶/۹/۹
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۹/۷ تا ۱۳۹۶/۹/۷
نشست کانون ادبی بامداد

نشست کانون ادبی بامداد

از ۱۳۹۶/۹/۹ تا ۱۳۹۶/۹/۹
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۶/۹/۴ تا ۱۳۹۶/۹/۴
چهارمین نشست شعر خوانش

چهارمین نشست شعر خوانش

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۳
جلسه شعر پنجشنبه

جلسه شعر پنجشنبه

از ۱۳۹۶/۹/۲ تا ۱۳۹۶/۹/۲
نشست «فرمالیسم و تاریخ هنر مدرن؛ مروری اجمالی»

نشست «فرمالیسم و تاریخ هنر مدرن؛ مروری اجمالی»

از ۱۳۹۶/۹/۵ تا ۱۳۹۶/۹/۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین