گوزن در بوران شدید
گوزن در بوران شدید

گوزن در بوران شدید

نشر نگاه
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

کارت زدم
و نشستم به تو فکر کردم
به کاری که خودکارت با پیراهنم کرد
به دستخطی
که بی‌ملاحظه زیباست
بر حاشیۀ نامه‌ای اداری


خیره به صفحۀ تاریک مانیتور
شعر گفته بودم برای زنی
و منتظر بودم
سم
به‌تدریج تأثیر کند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین