کتاب بحر و نهر
کتاب بحر و نهر

کتاب بحر و نهر

نشر نیلوفر
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

از متن کتاب:
"خیلی کوتاه جایی دیگر نوشته : نویسنده های بدبخت، یک مشت کاتب پوک... چون چیزی ندانی چی یاد کی می دهی؟ یادداشت های هیچکدام تاریخ ندارند. یک گونی یادداشت به جا مانده از این مرد که نعره ی دم مرگش صیحه ی هولناک، جوری بوده که سید، مرده شورگورستان را واداشته تا بگوید: آقا به آقام ابوالفضل گفتم شیپور صور اسرافیل علیه السلام، یعنی یک جور و طوری بود که هاگفتم یعنی توی دلم گفتم خدا به همین زودی قیامت شد؟ همین جوری؟ همین شکلی؟ به آقام ابوالفضل مو سیخ شد به تنم ..."

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین