پیامبری برای سایه ها
پیامبری برای سایه ها

پیامبری برای سایه ها

نشر مایا
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

به آن ها بگو
مترسک ها پوشالی اند
و هیچ گاه عاشق نمی شوند؛
اگر به امید آن ها نشسته اید
و زمین های تان را به آن ها سپرده اید
گندم ها
گوارای ملخ های گرسنه باد.

قلب های مسخ شده
طلسم مترسک های چوبینی ست که
در سینه آن ها کاه می تپد ؛
و باورشان کرده اید.

آفتاب را باور کن
و هر روز بر آب های برکه
تعویذ دوری ملخ ها را بخوان
آنان برای خوردن جمجمه های تان بی تابند.
به آن ها بگو
مترسک ها حتی نمی توانند
دکه های شان را ببندند
و باد
تنها صاحب کلاه مترسک ها
خبرچین ملخ هاست.

به آن ها بگو
تا باورتان ملخ باشد
ایمان، اولین قربانی رب النوع های پوشالی ست.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین