هرمتیکا
هرمتیکا

هرمتیکا

نشر مرکز
قیمت: ۴۹۵,۰۰۰ ریال

تاب «هرمتیکا حکمت مفقوده ی فرعونان: گزیده هایی از متون هرمسی» نوشته ی «تیموتی فرک» و «پیتر گندی» و ترجمه ی «فریدالدین رادمهر» است. این کتاب گزیدهای از متون فلسفی هرمسی است شامل تک گویه های "هرمس" به مخاطبان خویش و بیانگر ویژگی شعری این تک گویه هاست. در پشت جلد کتاب میخوانید: «هرمتیکا، نوشته های کهن منسوب به هرمس است که قدیمیترین آنها در مصر یافت شده است و هرمس را همان طاط، فرزانه ی اسطورهای مصر دانسته اند که بیش از سه هزار سال پیش از میلاد میزیست و گویند جمیع معارف و نیز دین را به مصریان آموخت. آثار او بعدها به یونان رفت و با نهضت ترجمه به جهان اسلامی نیز راه یافت و سپس بر رنسانس نیز تاثیر گذاشت. این کتاب گزیده ای است از مجموع هی آثار بازمانده ی هرمسی که در اصل شامل هجده کتاب است و در اینجا قطعه هایی که بهتر میتوانند مضمون های اصلی اندیشه ی هرمسی را معرفی کنند انتخاب شده اند.»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین