نشسته ام کنار خودم
نشسته ام کنار خودم

نشسته ام کنار خودم

نشر نگاه
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

قرار نیست
قطاری از اینجا بگذرد!
قرار نیست
کسی بیاید و پل‌‏ها را تعمیر کند!
قرار نیست
سوزنبان ریلی را بگرداند!
در این مکان
زمان زنگ زده است
و من بیهوده اینجا ایستاده‌‏ام
با دل واقعی‌‏ام

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین