ناشناسنامه
ناشناسنامه

ناشناسنامه

نشر هزاره ققنوس
قیمت: ۷۶,۰۰۰ ریال

معرفی کتاب ناشناسنامه
گفتی تمام ...شاید... و اما...اگر نداشت
دیگر دلم توان از این بیشتر نداشت

ما خاطرات مشترکی...!؟نه!نداشتیم

اما خیالت از سرمن دست بر نداشت

اما خیالت...آه...!همین آه روی تو

حتی به قدر یک سر سوزن اثر نداشت

میخواستم که قاطی دیوانه ها شوم
عشق آنقدر که گفته شد از آن خطر نداشت

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین