می خواستم پرنده شوم
می خواستم پرنده شوم

می خواستم پرنده شوم

نشر ثالث
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال

شاه‌منصور شاه‌میرزا شاعر و نویسندة اهل تاجیکستان را پیش از این با رمان باغ شفتالو شناخته‌ایم. او امروز به واسطة آثارش پل ارتباطی است میان ایران و تاجیکستان؛ جهان ادبیاتش مرزها را در می‌نوردد و سرزمینی به وسعت زبان فارسی می‌سازد. از خجند و بلخ و تبریز و شیراز می‌سراید و روح جاری در سراسر تاریخ این ملک را به شعر می‌کشد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین