مداخلات روانی مثبت
مداخلات روانی مثبت

مداخلات روانی مثبت

نشر نسل نو اندیش
قیمت: ۴۹,۹۰۰ ریال

این کتاب به ارائه ی مجموعه ای از پژوهش ها و مداخلاتی که حاوی پایه مفهومی روان شناسی مثبت هستند اختصاص یافته، روان شناسی مثبت در حقیقت شاخه ای جدید در علم روانشناسی است که از آن به عنوان علم مطالعه شکوفایی انسان یاد می شود. کتاب حاضر دو هدف کلی دارد که یکی ارائه شرحی از وضعیت یافته های جدید در روان شناسی مثبت است و دیگری کمک برای پیشرفت در این زمینه برای سال های پیش رو. مداخلات و پژوهش های ارائه شده در این اثر که می توان از جمله ی آن ها به قدردانی، بخشش و محبت اشاره کرد در میزان تکامل در یک سطح به سر نمی برند و برخی از آن ها کامل تر از سایرین هستند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین