در محضر اجنه
در محضر اجنه

در محضر اجنه

نشر آموت
قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ ریال

چوبدستی به جای دم ؛ قیاس حجت نیست؛ اما عمق مساله را معلوم می کند. «استا موسا» چون مدت ریاست دکتر تمام شده بود؛ کراسوس اجنه را به خط کرد تا دم شان را اندازه بگیرد؛ ببیند دم کی از همه بلندتر است؛ دور بعد رئیس جلسه شود. استا موسا: از آن موقع که پای ما به جلسه ی شما باز شد تا حالا ده دفعه ما را چرخاندید؛ دیدید دم نداریم. نه اینکه ما کشته مرده ی ریاست باشیم. یا ما را برنگردانید تا چیز نداشته را اندازه بگیرید؛ یا اینکه چوبدستی ما را به جای دم قبول کنید و چوبدستی را اندازه بگیرید! کراسوس: برگرد استا موسا! تبعیض و پارتی بازی نداریم. برای همه دم اندازه می گیریم. نمی شود مال شما راچوب اندازه بگیریم. عدالت پس چه می شود؟ نداری تقصیر خودت است. برگرد!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین