محدودیت
محدودیت

محدودیت

نشر نگاه
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

من می گفتم : شب عشق با این سیاهی
نداره ترسی برام وقتی تو ماهی
تو می گفتی : آره من ماهم ولی تو
اومدی آسمونت رو اشتباهی …

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین