از کتیبه تا کوبلن
از کتیبه تا کوبلن

از کتیبه تا کوبلن

نشر نیماژ
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

چاپ سوم


بگیر از من عاشق هوای عشقت را
کلید را نگذارند دست زندانی

اگرحال مراخواستی تصور کن
صدای نی لبکی در هوای طوفانی

تو پا کشیدی و رفتی خدا به همراهت
خدا به همراهت ای دلیل ویرانی.......

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین