قرار بود با سواد شویم
قرار بود با سواد شویم

قرار بود با سواد شویم

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ ریال

متن پشت جلد:

یک عمر صبح زود از خواب بیدار شدیم، لباس فرم پوشیدیم، صبحانه خورده و نخورده، خواب و بیدار، خوشحال یا ناراحت، با ذوق و یا به زور، راه افتادیم به سمت مدرسه
قرار بود با سواد شویم...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین