فکر می کنم تو را فراموش کرده ام
فکر می کنم تو را فراموش کرده ام

فکر می کنم تو را فراموش کرده ام

نشر مروارید
قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: قائم عظیمی یانچشمه

کاش شب
پایان رنج‌ها بود

هر صبح بیدار می‌شدیم
و دوباره نام یکدیگر را
می‌پرسیدیم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین