فاتحه
فاتحه

فاتحه

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ ریال

دنيا به چشم اهل نظر چيست؟ جيفه ای
بار امانتی و قبول وظيفه ای

دنيا كتابخانه‌ی غمگين كوچكی‌ست
هر روز صفحه‌ای و هر آدم صحيفه‌ای

جز عشوه‌هاي پيرزنی فتنه‌گر نبود
دل بسته‌ام به رشته‌ی مهر ضعيفه‌ای

شيطان چگونه دشمن ما شد، نگاه كن
از سجده‌های جن و ملك بر خليفه‌ای

با اينكه عمر هيچ كسی جاودانه نيست
از مرگ می‌گريزم و اين هم لطيفه‌ای

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین