دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشق
دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشق

دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشق

نشر مروارید
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

روی نعش دیکتاتوری ایستاده ایم
و عکس یادگاری می گیریم
که روی نعش ما می ایستاد
و عکس یادگاری می گرفت
ما دیکتاتورهایی هستیم
که فقط به عکس یادگاری فکر می کنیم...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین