جوزف ک
جوزف ک

جوزف ک

نشر نی
قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

بخشی از نمایشنامه:

در میدان به راست برانید. میدان را کامل دور بزنید. برانید… محاسبه‌ی مجدد. میدان را کامل دور بزنید. محاسبه‌ی مجدد. مستقیم برانید. سرِ پیچ بعدی دور بزنید. محاسبه‌ی مجدد. در صد پیچ بعدی دور بزنید. میدان را کامل دور بزنید. چهل کیلومتر دیگر دوربین راهنمایی و رانندگی قرار دارد. دور بزنید. محاسبه‌ی مجدد. در بن‌بست بعدی به راست یا چپ برانید. مدام دور بزنید. محاسبه‌ی مجدد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین