در جستجوی شعر
در جستجوی شعر

در جستجوی شعر

نشر سوره مهر
قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

هرچند نقد، آن هم از نوع ادبی اش، با وجود عمر طولانی آن که مساوی با روزگار دراز ادبیات است مثل خود ادبیات فاقد تعریفی منسجم و جامع است، در معیار تمایز خوب و بد بودن آثار ادبی چندان تردیدی نیست. بی شک امروزه نقد ادبی غالباً به منزلة نوعی دانش و فن مطرح است و مثل بسیاری از دانش ها، یک ریشه با شاخ و برگ های متنوعی قابل شناسایی است. اگر در آثار نقد گذشتگان به آن جنبه از جنبه های ادبیات پرداخته می شود که به گونه ای به صورت و شکل و رو ساخت اثر مربوط می گردد و این البته به نگاه خاص و محدود بزرگان نقد گذشته به آثار ادبی به عنوان صرفاً یک «نوع » ربط دارد در روزگار ما نقد مثل آثار ادبی انواعی دارد. این تنوع بی شک ناشی از نگرش همه گیری است که ناقدان به ادبیات به عنوان یک «واحد» کل دارند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین