به تو هیچ اعتباری نیست
به تو هیچ اعتباری نیست

به تو هیچ اعتباری نیست

نشر مایا
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

امروز پر از زهر بود
چند قدم آن طرف تر لبخند از دهانم بیرون پرید
تو حق داری حسادت کنی
این جهنم به قدری کوچک است
که بغض هایم را
شکاف نخورده به هم می دوزم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین