تا دست به قلم می برم، سراغ تو را می گیرند کلمات
تا دست به قلم می برم، سراغ تو را می گیرند کلمات

تا دست به قلم می برم، سراغ تو را می گیرند کلمات

نشر نیماژ
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

چه غم‌انگیز است سرنوشت ِ ماهی کوچک
وقتی به هوای جُفت خود
به اقیانوس می‌زند
و نهنگ‌ها،
عاشقَش می‌شوند !

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین