بیمار بعدی
بیمار بعدی

بیمار بعدی

نشر نیماژ
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

آسمان را تنگ دیدم
در خودم پرواز کردم
اولش پایان گرفتم
آخرش آغاز کردم
خیر بود آن شر مطلق
استخاره باز کردم:
دوستم دارد؟ ندارد؟ دوستم دارد؟ ندارد؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین