باید پنهانی زنده بماینم
باید پنهانی زنده بماینم

باید پنهانی زنده بماینم

نشر مایا
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

بعضی چیزها
درست شدنی نیست
مثل جوانی َ
که می گذرد از پیش چشمانم
شبیه کودکی
که خوابش را آب می برد هر شب
و می خواهد هوای تختش آفتابی باشد
مثل تو
هر بار نگاه می کنی
انفجار نور است

خدا می داند
چند دیکتاتوری را سرنگون کرده ای

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین