از این درد مشترک
از این درد مشترک

از این درد مشترک

نشر سوره مهر
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

خاطرم هست تو را تو ی عبا آوردند
خاطرم هست تو را با شهدا آوردند

بعد ده سال در این بادیه باران بارید
به نمازی که سر نعش تو جا آوردند

حسن یوسف شدی و بوی تفزل داری
که ردیف غزلم چشم سیا آوردند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین