امشب کنار غزل های من بخواب
امشب کنار غزل های من بخواب

امشب کنار غزل های من بخواب

نشر نگاه
قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سوزاندیَم که دلم خام‌تر شود
وحشی شدی غزلم رام‌تر شود
آهو برای چه باید زمان صید
کاری کند که خوش اندام‌تر شود
جز اینکه از سر جانش گذشته تا
صیاد نابغه ناکام‌تر شود
آدم برای نشستن به خاک تو
باید نترسد و بدنام‌تر شود
چیزی نگفتی و گفتی نگویم ُ
رفتی که قصه پرابهام‌تر شود
آنقدر گریه نکردی میان بغض
تا چشم اشک سرانجام‌تر شود
امشب کنار غزل‌های من بخواب
شاید جهان تو آرام‌تر شود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین