اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت
اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت

اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت

نشر نیماژ
قیمت: ۵۹۰,۰۰۰ ریال

خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود
و ماه را ز بلندای‌اش، به روی خاک کشیدن بود

پلنگ من – دل مغرورم – پرید و پنجه به خالی زد
که عشق – ماه بلند من – ورای دست رسیدن بود

گل شکفته! خداحافظ، اگرچه لحظه ی دیدارت
شروع وسوسه‌یی در من به نام دیدن و چیدن بود

من و تو آن دو خطیم، آری – مُوازیانِ به ناچاری –
که هر دو باورمان زآغاز، به یکدگر نرسیدن بود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین