آن زن جمله اسمیه است - چاپ دوم
آن زن جمله اسمیه است - چاپ دوم

آن زن جمله اسمیه است - چاپ دوم

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

-از متن کتاب-

فراموش می شوی آن گونه که نبوده‌ای
فراموش می‌شوی مانند کلیسایی از یاد رفته
مانند عشقی گذرا
و شاخه گلی در شب
فراموش می‌شوی

من مرد جاده‌ام... آنجا که گام های تو از گام‌های من پیش‌تر رفت
دیده‌هایت دیده‌های مرا پر کرد
آنجا که برای وصف تو به صف شدند
تا در داستان قرار بگیرند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین