آفاق فکرت در سپهر فطرت «غلامرضا اعوانی»
آفاق فکرت در سپهر فطرت «غلامرضا اعوانی»

آفاق فکرت در سپهر فطرت «غلامرضا اعوانی»

نشر ققنوس
قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ ریال

آنچه در کتاب آفاق فکرت در سپهر فطرت آمده است روایت سادگی‌ها و پیچیدگی‌های زندگی فکری غلامرضا اعوانی و فراز و فرودهای تفکر حکمی اوست؛ تفکری که منتقد جدایی علم از حکمت و حتی دین از حکمت است. کتاب حاضر، که شامل مصاحبه‌های چندین‌سالۀ حامد زارع با غلامرضا اعوانی است، از چهار فصل تشکیل شده است. فصل نخست با عنوان «سالشمار زندگی» دربرگیرندۀ حوادث، حالات و حاشیۀ زندگی استاد دکتر غلامرضا اعوانی است. فصل دوم، با عنوان «نگرش علمی»، معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی را مورد تدقیق قرار می‌دهد. فصل سوم با عنوان «رویکرد حکمی» متکفل ارائۀ یک تبیین از طریق چندین توضیح دربارۀ نظام حکمی دکتر اعوانی است. نهایتاً فصل چهارم با عنوان «حکیمان الهی» نیز بررسی مصداقی چند تن از حکمای الهی مورد توجه اوست. اکثر مصاحبه‌های این کتاب در ساختمان زیبا و تاریخی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران یا، آن‌طور که دوستدارانش می‌نامندش، «انجمن فلسفه» انجام شده است؛ انجمنی که به همت سیّد حسین نصر در دهۀ پنجاه خورشیدی تأسیس شد و غلامرضا اعوانی سال‌ها ریاست آن را بر عهده داشت. این کتاب، به احترام همۀ فیلسوفانی که در پنجاه سال اخیر به این انجمن رفت و آمد داشته‌اند، به خاطرۀ همیشه زندۀ انجمن فلسفۀ ایران تقدیم شده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین