آتش گردان- شعر امروز۳۱
آتش گردان- شعر امروز۳۱

آتش گردان- شعر امروز۳۱

نشر سپیده باوران
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

بخشی از کتاب:

وقتی که زاهدان خداجو دنبال مال و جاه می افتند
مردم به خنده های نهانی،رندان به قاه قاه میافتند

یک عده اهل مال و منالند،یک عده اهل هیله و حالند
در انتخاب اصلح مردم بعضا به اشتباه میافتند

وقت حساب دانه درشت ها از فرط التفات به مردم
مثل سه چهار دانه گندم در توده های کاه میافتند

عاقل شدیم و گوشه گرفتیم تا با خیال تخت ببینیم
دیوانه های سنگ پران نیز با سنگ ها به چاه میافتند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین