نشست انجمن ادبی چهارباغ

نشست انجمن ادبی چهارباغ

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
شب عاشقان بیدل

شب عاشقان بیدل

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
نشست بررسی کتاب

نشست بررسی کتاب

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
نشست نقد کتاب

نشست نقد کتاب

از ۱۳۹۵/۱۲/۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۹
انجمن ادبی خاوران

انجمن ادبی خاوران

از ۱۳۹۵/۱۲/۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۸
یادواره شهدای آتش نشان

یادواره شهدای آتش نشان

از ۱۳۹۵/۱۲/۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۸
شب خسرو حکیم رابط

شب خسرو حکیم رابط

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشست های هفتگی بررسی و نقد شعر و ترانه

نشست های هفتگی بررسی و نقد شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۲/۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۵
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۲/۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳
نقد اشعار حسین منزوی

نقد اشعار حسین منزوی

از ۱۳۹۵/۱۲/۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۷
نشست نقد و بررسی چهارشنبه های کتاب

نشست نقد و بررسی چهارشنبه های کتاب

از ۱۳۹۵/۱۲/۴ تا ۱۳۹۵/۱۲/۴
سرو چمان

سرو چمان

از ۱۳۹۵/۱۲/۲ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲
17 دقیقه حرف حساب

17 دقیقه حرف حساب

از ۱۳۹۵/۱۲/۲ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۲/۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین