نوزدهمین داستانِ جمعه

نوزدهمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
انجمن ادبی کوچه

انجمن ادبی کوچه

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
عصر شعر چهارسو

عصر شعر چهارسو

از ۱۳۹۷/۷/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۲۳
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۷/۱۶ تا ۱۳۹۷/۷/۱۶
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۷/۱۱ تا ۱۳۹۷/۷/۱۱
دیدار دوست و تبریک به او

دیدار دوست و تبریک به او

از ۱۳۹۷/۷/۹ تا ۱۳۹۷/۷/۹
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۷/۱۰ تا ۱۳۹۷/۷/۱۰
ششمین دوره ی آموزش عناصر داستان

ششمین دوره ی آموزش عناصر داستان

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۸/۱۷
انجمن ادبی فراموشی

انجمن ادبی فراموشی

از ۱۳۹۷/۷/۶ تا ۱۳۹۷/۷/۶
انجمن ادبی دکتر معین

انجمن ادبی دکتر معین

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
دیدار و گفتگو با دکتر احمد جلیلی

دیدار و گفتگو با دکتر احمد جلیلی

از ۱۳۹۷/۷/۵ تا ۱۳۹۷/۷/۵
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۳
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین