نمایشگاه نقاشی «چهل»

نمایشگاه نقاشی «چهل»

از ۱۳۹۶/۱۰/۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۷
نمایشگاه «بعد چهارم»

نمایشگاه «بعد چهارم»

از ۱۳۹۶/۱۰/۸ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
نمایشگاه عکس تاریخی «مردم معمولی»

نمایشگاه عکس تاریخی «مردم معمولی»

از ۱۳۹۶/۱۰/۴ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
نمایشگاه گروهی نقاشی مداد و مداد رنگی

نمایشگاه گروهی نقاشی مداد و مداد رنگی

از ۱۳۹۶/۹/۲۱ تا ۱۳۹۶/۹/۳۰
نمایشگاه خوشنویسی ازاشعار هوشنگ ابتهاج

نمایشگاه خوشنویسی ازاشعار هوشنگ ابتهاج

از ۱۳۹۶/۹/۲۴ تا ۱۳۹۶/۹/۳۰
نمایشگاه نقاشی فاطمه پیروزپیمان

نمایشگاه نقاشی فاطمه پیروزپیمان

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۸
خیال فیروزه‌ای

خیال فیروزه‌ای

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۹
مواجهه

مواجهه

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۹
از آسمان به زمین

از آسمان به زمین

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۱۴
«شمایل‌نگاری و هنر سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»

«شمایل‌نگاری و هنر سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»

از ۱۳۹۶/۹/۱ تا ۱۳۹۶/۹/۱
نـمایـشگاه گــروهـی چـــاپگران جـــوان

نـمایـشگاه گــروهـی چـــاپگران جـــوان

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۲۱
نمایشگاه نشانه ها

نمایشگاه نشانه ها

از ۱۳۹۶/۹/۱۱ تا ۱۳۹۶/۹/۱۸
شب سالگرد خاموشی علیقلی ضیایی

شب سالگرد خاموشی علیقلی ضیایی

از ۱۳۹۶/۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۸/۱۶
جنون

جنون

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۶
نمایشگاه عکس «از چشم باران»

نمایشگاه عکس «از چشم باران»

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین