شب های شعر صور

شب های شعر صور

از ۱۳۹۶/۵/۲۰ تا ۱۳۹۶/۵/۲۰
شب ایران و چین

شب ایران و چین

از ۱۳۹۶/۵/۱۹ تا ۱۳۹۶/۵/۱۹
آدینه ها

آدینه ها

از ۱۳۹۶/۵/۲۰ تا ۱۳۹۶/۵/۲۰
هزار و یک شب

هزار و یک شب

از ۱۳۹۶/۵/۲۱ تا ۱۳۹۶/۵/۲۱
نهمین محفل شعر «قرار»

نهمین محفل شعر «قرار»

از ۱۳۹۶/۵/۱۸ تا ۱۳۹۶/۵/۱۸
چهارشنبه های پایتخت شعر

چهارشنبه های پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۷ تا ۱۳۹۶/۵/۱۷
نشست کانون ادبی بامداد

نشست کانون ادبی بامداد

از ۱۳۹۶/۵/۱۸ تا ۱۳۹۶/۵/۱۸
عصر شعر نشر چشمه

عصر شعر نشر چشمه

از ۱۳۹۶/۱۰/۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱
دومین نشست میراث

دومین نشست میراث

از ۱۳۹۶/۵/۱۵ تا ۱۳۹۶/۵/۱۵
نشست حافظ خوانی و نقد و بررسی شعر

نشست حافظ خوانی و نقد و بررسی شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۶ تا ۱۳۹۶/۵/۱۶
جلسه شعر سیزده

جلسه شعر سیزده

از ۱۳۹۶/۵/۱۳ تا ۱۳۹۶/۵/۱۳
انجمن ادبی خاوران

انجمن ادبی خاوران

از ۱۳۹۵/۱۲/۱ تا
جلسه تخصصي شعر سپيد

جلسه تخصصي شعر سپيد

از ۱۳۹۶/۶/۴ تا ۱۳۹۶/۶/۴
دوشنبه های پایتخت شعر

دوشنبه های پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۱
شعر خوانی و نقد شعر کانون ادبی بهمن

شعر خوانی و نقد شعر کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین