سه شنبه های شعر نیاوران

سه شنبه های شعر نیاوران

از ۱۳۹۶/۳/۲۳ تا ۱۳۹۷/۱/۱۴
نشست کانون ادبی زمستان

نشست کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۶/۳/۲۳ تا ۱۳۹۶/۳/۲۳
شب ترجمه های فارسی نهج البلاغه

شب ترجمه های فارسی نهج البلاغه

از ۱۳۹۶/۳/۲۳ تا ۱۳۹۶/۳/۲۳
نشست صد و بیست و نهم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و بیست و نهم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۶/۳/۱۸ تا ۱۳۹۶/۳/۱۸
انجمن ادبی فرهنگی سرو قلم

انجمن ادبی فرهنگی سرو قلم

از ۱۳۹۶/۳/۱۱ تا ۱۳۹۶/۳/۱۱
نشست کانون ادبی فرهنگ سرای اندیشه

نشست کانون ادبی فرهنگ سرای اندیشه

از ۱۳۹۶/۳/۹ تا ۱۳۹۶/۳/۹
نشست کانون ادبی زمستان

نشست کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۶/۳/۹ تا ۱۳۹۶/۳/۹
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۳/۷ تا ۱۳۹۶/۳/۷
نشست انجمن ادبی قلم

نشست انجمن ادبی قلم

از ۱۳۹۶/۳/۹ تا ۱۳۹۶/۳/۹
دیدار و گفتگو با دکتر محمد سرور مولایی

دیدار و گفتگو با دکتر محمد سرور مولایی

از ۱۳۹۶/۳/۱۱ تا ۱۳۹۶/۳/۱۱
شب دکتر نوش آفرین انصاری

شب دکتر نوش آفرین انصاری

از ۱۳۹۶/۳/۹ تا ۱۳۹۶/۳/۹
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۶/۳/۸ تا ۱۳۹۶/۳/۸
نشست کانون شهریاران

نشست کانون شهریاران

از ۱۳۹۶/۳/۱۱ تا ۱۳۹۶/۳/۱۱
نشست انجمن دانه های در

نشست انجمن دانه های در

از ۱۳۹۶/۳/۷ تا ۱۳۹۶/۳/۷
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۶/۳/۶ تا ۱۳۹۶/۳/۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین