نهمین ضلع

نهمین ضلع

نشر شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
کنار تو فقط آروم می شم

کنار تو فقط آروم می شم

نشر نگاه ۳۰۰,۰۰۰ ریال
پروانه پوش

پروانه پوش

نشر نگاه ۳۷۰,۰۰۰ ریال
پرده ی پنهان – آشکار

پرده ی پنهان – آشکار

نشر نگاه ۲۰۰,۰۰۰ ریال
شب و ترانه

شب و ترانه

نشر نگاه ۷۰,۰۰۰ ریال
حیف

حیف

نشر نگاه ۱۲۰,۰۰۰ ریال
مجموعه اشعار نسرین جافری

مجموعه اشعار نسرین جافری

نشر نگاه ۳۰۰,۰۰۰ ریال
مجموعه اشعار شمس لنگرودى (دفتر اول)

مجموعه اشعار شمس لنگرودى (دفتر اول)

نشر نگاه ۶۵۰,۰۰۰ ریال
دیوان اشعار ملک الشعرای بهار

دیوان اشعار ملک الشعرای بهار

نشر نگاه ۹۳۰,۰۰۰ ریال
اشعار فایز دشتی

اشعار فایز دشتی

نشر نگاه ۱۸۵,۰۰۰ ریال
لیونارد شهیار

لیونارد شهیار

نشر نگاه ۱۲۵,۰۰۰ ریال
مجموعه اشعار حافظ موسوی

مجموعه اشعار حافظ موسوی

نشر نگاه ۵۵۰,۰۰۰ ریال
وقت کشی

وقت کشی

نشر نگاه ۷۰,۰۰۰ ریال
فریدون توللی

فریدون توللی

نشر نگاه ۳۵۰,۰۰۰ ریال
ارباب نجوا

ارباب نجوا

نشر ایجاز ۲۵۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین