تجلى عشق

تجلى عشق

از ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
از هيچ به خود رسيدن

از هيچ به خود رسيدن

از ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
نمايشگاه نقاشى "نوستالژيا"

نمايشگاه نقاشى "نوستالژيا"

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
نمایشگاه نقاشی «آوای رنگ»

نمایشگاه نقاشی «آوای رنگ»

از ۱۳۹۶/۱۰/۳ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
نمایشگاه نقاشی آبرنگ «خیال رنگی»

نمایشگاه نقاشی آبرنگ «خیال رنگی»

از ۱۳۹۶/۱۰/۳ تا ۱۳۹۶/۱۰/۹
نمایشگاه نقاشی «چهل»

نمایشگاه نقاشی «چهل»

از ۱۳۹۶/۱۰/۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۷
نمایشگاه «بعد چهارم»

نمایشگاه «بعد چهارم»

از ۱۳۹۶/۱۰/۸ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
نمایشگاه عکس تاریخی «مردم معمولی»

نمایشگاه عکس تاریخی «مردم معمولی»

از ۱۳۹۶/۱۰/۴ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
نمایشگاه گروهی نقاشی مداد و مداد رنگی

نمایشگاه گروهی نقاشی مداد و مداد رنگی

از ۱۳۹۶/۹/۲۱ تا ۱۳۹۶/۹/۳۰
نمایشگاه خوشنویسی ازاشعار هوشنگ ابتهاج

نمایشگاه خوشنویسی ازاشعار هوشنگ ابتهاج

از ۱۳۹۶/۹/۲۴ تا ۱۳۹۶/۹/۳۰
نمایشگاه نقاشی فاطمه پیروزپیمان

نمایشگاه نقاشی فاطمه پیروزپیمان

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۸
خیال فیروزه‌ای

خیال فیروزه‌ای

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۹
مواجهه

مواجهه

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۹
از آسمان به زمین

از آسمان به زمین

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۱۴
«شمایل‌نگاری و هنر سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»

«شمایل‌نگاری و هنر سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»

از ۱۳۹۶/۹/۱ تا ۱۳۹۶/۹/۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین