گذر

گذر

نشر ایجاز ۳۰۰,۰۰۰ ریال
غزل های شکسپیر

غزل های شکسپیر

نشر ایجاز ۲۰۰,۰۰۰ ریال
در امتداد یک لبخند

در امتداد یک لبخند

نشر ایجاز ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تو اینجا نیستى اما

تو اینجا نیستى اما

نشر نگاه ۶۰,۰۰۰ ریال
مجموعه اشعار شیرکو بی کس

مجموعه اشعار شیرکو بی کس

نشر نگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
غروب پا به ماه

غروب پا به ماه

نشر شهرستان ادب ۶۰,۰۰۰ ریال
گاهی حواست نیست

گاهی حواست نیست

نشر شهرستان ادب ۷۰,۰۰۰ ریال
قرار

قرار

نشر شهرستان ادب ۷۰,۰۰۰ ریال
زیر سر کوه

زیر سر کوه

نشر شهرستان ادب ۷۰,۰۰۰ ریال
بهانه ها

بهانه ها

نشر شهرستان ادب ۷۰,۰۰۰ ریال
سفربمباران دو

سفربمباران دو

نشر شهرستان ادب ۶۰,۰۰۰ ریال
بی خبری ها

بی خبری ها

نشر شهرستان ادب ۷۰,۰۰۰ ریال
ساغر

ساغر

نشر شانی ۸۳,۰۰۰ ریال
بر بال های خزان

بر بال های خزان

نشر شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چشم به راه تو

چشم به راه تو

نشر شانی ۱۳۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین