کافه اسلاویا

کافه اسلاویا

نشر ایجاز ۱۶۰,۰۰۰ ریال
فرصت سرودن

فرصت سرودن

نشر آثار برتر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
رباعی روح افزا

رباعی روح افزا

نشر شانی ۱۵۰,۰۰۰ ریال
کشتی خاموش

کشتی خاموش

نشر شانی ۸۳,۰۰۰ ریال
منحصر به درد

منحصر به درد

نشر شانی ۱۱۰,۰۰۰ ریال
عریضه

عریضه

نشر شانی ۱۱۰,۰۰۰ ریال
پز ناله

پز ناله

نشر شانی ۲۵۰,۰۰۰ ریال
رفته ام از خویش

رفته ام از خویش

نشر شانی ۸۳,۰۰۰ ریال
نمی توانم بمیرم

نمی توانم بمیرم

نشر شانی ۱۲۰,۰۰۰ ریال
ماه شب پانزده

ماه شب پانزده

نشر شانی ۱۲۰,۰۰۰ ریال
من از عشق تو حظ کردم

من از عشق تو حظ کردم

نشر شانی ۱۵۰,۰۰۰ ریال
یک جرعه نگاه

یک جرعه نگاه

نشر شانی ۱۲۰,۰۰۰ ریال
نی واژه ها

نی واژه ها

نشر شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
من ظوری نداشتم

من ظوری نداشتم

نشر شانی ۱۳۰,۰۰۰ ریال
که عاشقت نشدن کار حضرت فیل است

که عاشقت نشدن کار حضرت فیل است

نشر شانی ۱۵۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین