نشست کانون ادبی اشراق

نشست کانون ادبی اشراق

از ۱۳۹۶/۱/۱۹ تا ۱۳۹۶/۱/۱۹
نشست کانون ادبی بهمن

نشست کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۱/۱۶ تا ۱۳۹۶/۱/۱۶
نشست کانون ادبی زمستان

نشست کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۶/۱/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱/۱۵
شب دکتر انور خامه ای

شب دکتر انور خامه ای

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
ششمین محفل شعر «قرار»

ششمین محفل شعر «قرار»

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
رونمایی کتاب «همسکوت»

رونمایی کتاب «همسکوت»

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
انجمن غزل

انجمن غزل

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
شب دکتر مسلم بهادری

شب دکتر مسلم بهادری

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
شب شعر چارچامه

شب شعر چارچامه

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
نشست صد و بیست و پنجم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و بیست و پنجم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
جشن بزرگ 1007

جشن بزرگ 1007

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
سخن ماه

سخن ماه

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین