هفتادو دو بلوط

هفتادو دو بلوط

نشر آثار برتر ۱۵۰,۰۰۰ ریال
بغض چاه

بغض چاه

نشر آثار برتر ۱۵۰,۰۰۰ ریال
اندیمشک و گاگریو باوینه

اندیمشک و گاگریو باوینه

نشر آثار برتر ۲۰۰,۰۰۰ ریال
یک سال بعد

یک سال بعد

نشر آثار برتر ۱۵۰,۰۰۰ ریال
غزلم رفت منزوی بشود

غزلم رفت منزوی بشود

نشر آثار برتر ۲۰۰,۰۰۰ ریال
نقالی محفلی برای اجرای نمایشنامه ی معاصر

نقالی محفلی برای اجرای نمایشنامه ی معاصر

نشر آثار برتر ۱۰۰,۰۰۰ ریال
این کتاب بوی نان می دهد

این کتاب بوی نان می دهد

نشر آثار برتر ۱۶۰,۰۰۰ ریال
پنج معکوس

پنج معکوس

نشر آثار برتر ۱۶۰,۰۰۰ ریال
سرنوشت سالن های خالی

سرنوشت سالن های خالی

نشر آثار برتر ۳۲۰,۰۰۰ ریال
اندیمشک پادافره ی دوزخ

اندیمشک پادافره ی دوزخ

نشر آثار برتر ۲۰۰,۰۰۰ ریال
میم حرف اول مرگ است

میم حرف اول مرگ است

نشر آثار برتر ۱۸۰,۰۰۰ ریال
توپخانه ها پنجره می سازند

توپخانه ها پنجره می سازند

نشر آثار برتر ۱۵ ریال
ساده

ساده

نشر نزدیک‌تر ۱۶۰,۰۰۰ ریال
بی نظمی

بی نظمی

نشر چشمه ۱۳۰,۰۰۰ ریال
فصل های کویری

فصل های کویری

نشر ایجاز ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین