چگونه شعر نخوانیم
چگونه شعر نخوانیم

چگونه شعر نخوانیم

نشر آنیما
قیمت: ۷۵,۰۰۰ ریال

"در بخشی از این مباحثه سخن از سیمونيدس - که از شعرای مشهور یونان باستان است و شعری از او به میان می‌آید. شعر سیمونیدس که در "پروتاگوراس" به آن اشاره می‌شود، کنکاشی است برای یافتن خصایص انسان خوب، حدود پرهیزگاری و معیارهایی که لیاقت انسان برای ستوده شدن را روشن کند. نهایتاً بحث سقراط و پروتاگوراس پیرامون این شعر به طرح سؤالی بنیادین می‌انجامد: چگونه می‌توان خیر را از شر سنجید و مرزی میان آن‌ها تعریف نمود؟ به نظر می‌رسد که هم فیلسوف و هم سوفسطایی دچار چالش‌هایی اساسی با تعاریف ارائه‌شده در شعر سیمونیدس هستند، اما درعین‌حال در یافتن ریشه‌ی این چالش‌ها به‌اتفاق نظر نمی‌رسند..."

متن فوق بخشی از کتاب چگونه شعر نخوانیم است. این کتاب توسط آن کارسون تألیف و به همت سعید امیری ترجمه شده و در انتشارات آنیما به چاپ رسیده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین