آنیما انتشارات
آثار موجود در ویترین
قَرنطینه

قَرنطینه

آنیما ۲۰۰,۰۰۰ ریال
افرای آسمان

افرای آسمان

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
دیالکتیک رنج

دیالکتیک رنج

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
سرخپوست ها

سرخپوست ها

آنیما ۲۵۰,۰۰۰ ریال
پاگرد

پاگرد

آنیما ۱۶۰,۰۰۰ ریال
هزار توی تاریک تنهایی

هزار توی تاریک تنهایی

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
راوی نامطمئن

راوی نامطمئن

آنیما ۲۵۰,۰۰۰ ریال
سرزمین کوچکی که زیر چادر تو بود

سرزمین کوچکی که زیر چادر تو بود

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
شبچراغ

شبچراغ

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
من سخت نمی گیرم

من سخت نمی گیرم

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
فیلمنامه ی خاک خورده

فیلمنامه ی خاک خورده

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
تئاتر شهر

تئاتر شهر

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
ده مرداد

ده مرداد

آنیما ۱۷۰,۰۰۰ ریال
مرداب ها از آسمان نمی رویند

مرداب ها از آسمان نمی رویند

آنیما ۱۸۰,۰۰۰ ریال
حکم با گلوله

حکم با گلوله

آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین