پتوی قرمز پلنگی
پتوی قرمز پلنگی

پتوی قرمز پلنگی

نشر آنیما
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

دردامون حکم مرد بودن داشت
بعد ازون سیلیا که سنگی بود
جای آغوش، خونه مون زیرِ
پتوی قرمزِ پلنگی بود...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین