مجموعه اشعار حمید مصدق
مجموعه اشعار حمید مصدق

مجموعه اشعار حمید مصدق

نشر نگاه
قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

تو به من خندیدی
و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه همسایه
سیب را دزدیدم
باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید
غضب آلود به من کرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی
و هنوز …
سال هاست که در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تکرار کنان
می دهد آزارم
ومن اندیشه کنانT غرق این پندارم
که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین